Domov pro osoby se zdravotním postižením

Cílová skupina

Domov u studánky poskytuje pobytovou sociální službu, osobám s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinace s postižením tělesným nebo smyslovým od 18 let; lidem s vysokou potřebou podpory, u kterých je nezbytná pobytová sociální služba.

Domov u studánky poskytuje tuto službu v Anenské Studánce a Dolní Čermné.

Místo poskytování Anenská Studánka Dolní Čermná 
Kapacita 58 míst 12 míst
Poslání

Posláním Domova u studánky je zlepšovat kvalitu života lidí s mentálním postižením, podporovat jejich osobní růst, rozvoj schopností a zachování samostatnosti, motivovat klienty k řešení jejich nepříznivé sociální situace a napomáhat jim při sociálním začleňování.

Hlavní účel, předmět činnosti

Domov u studánky je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti sociální služby podle §  48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální služby se poskytují výhradně oprávněným osobám pobývajícím na území Pardubického kraje. Pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.

 

Modr-dm
Okl

Cíle
 • Podporovat klienty v nezávislosti na pobytové sociální službě, a to v souladu s individuálními plány a schopnostmi klienta.
 • Udržovat u klientů stávající a rozvíjet nové schopnosti a dovednosti, a to jak manuální, tak i duševní.
 • Podporovat přirozené vazby klientů s rodinou, přáteli a známými.
 • Podporovat klienty ve využívání vnějších zdrojů.
 • Zapojovat klienty na otevřeném trhu práce.
 • Podporovat klienty v začleňování do běžné společnosti
Principy
 • Lidský přístup a pružnost - při plánování služby vycházíme z přání a potřeb klientů
 • Týmová spolupráce
 •  Dodržování práv 
 • Vzájemná komunikace
 • Odbornost
 • Podpora běžného způsobu života
 • Důstojný přístup ke klientům
Ubytování v DOZP Anenská Studánka

Areál domova v Anenské Studánce se nachází v malebném prostředí uprostřed přírody a se skládá z několika budov. Klienti bydlí v jednolůžkových a dvoulůžkových  pokojích. Bydlení i ostatní prostory jsou uspořádány s přihlédnutím k potřebám a zdravotnímu stavu klientů. Nově má Domov u studánky k dispozici zrekonstruovaný objekt, který je vybavený pro poskytování péče a podpory pro klienty s těžkým zdravotním postižením.

Ubytování v DOZP Dolní Čermná - komunitní domácnost

DOZP v Dolní Čermné je specifické tím, že funguje na principu komunitní domácnosti. Prostřednictvím kvalitních, dostupných a provázaných sociálních služeb se snažíme umožnit lidem se zdravotním postižením žít v maximální možné míře způsobem života, který si sami zvolí a stát se tak součástí místních komunit.
Sociální služby jsou poskytovány týmem kvalifikovaných pracovníků, ne zdravotníků, v přiměřené míře, na základě individuálního přístup a specifických potřeb klientů. Nedílnou součástí poskytovaných služeb je spolupráce a komunikace s rodinami a blízkými osobami klientů, včetně budování dobrých vztahů s veřejností.

Klienti byli do Dolní Čermné vybráni na základě podrobné analýzy jejich potřeb, která probíhala v rámci projektu "ASTRA" - reg.číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007290, prioritní osa OZP: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Jedná se o klienty ve věkovém rozmezí 40 - 70 let středně těžkého mentálního postižení. Přítomní pracovníci klientům poskytují individuální podporu v těch oblastech:

 • osobní hygiena (slovní rada, dopomoc)
 • úklid domácnosti
 • příprava stravy - případně zajištění stravy
 • péče o prádlo a osobní věci
 • komunikace
 • pohyb a orientace v místě bydliště a mimo bydliště (doprovod, zajištění dopravy)
 • využívání  veřejných služeb - obchody, lékaři, kulturní a sportovní zařízení
 • zaměstnání - chráněný nebo otevřený trh práce
 • správa financí (podpora při nákupech)

Úklid domácností probíhá individuálně, jednak formou podpory stávajících schopností klienta a dále formou nácviků jednoduchých základních činností - straní lůžka, setření prachu, stírání podlahy. Ze strany pracovníka je klientům zajištěn pravidelný úklid osobního prostoru v té míře, kterou klient nezvládne (jedná se především o složitější úkony, ke kterým nemá klient kompetence a nelze je provádět spolu s klientem  důkladné stírání celého prostoru bytu, úklid koupelny, mytí oken, otírání těžko dostupných ploch). Dále pracovníci zajišťují pravidelný úklid společných prostor - schodiště, chodba, obytné prostory, sklady, kotelna atd.

Úklidové prostředky a pomůcky budou rozděleny tak, že každý byt bude mít své úklidové prostředky a na úklid společných prostor budou vyhrazeny prostředky jiné. Na provádění úklidu společných prostor bude vypracovaný harmonogram. 

Příprava stravy probíhá individuálně podle potřeb klienta. Domácnosti jsou vybaveny kuchyňským koutem a chladničkou pro skladování potravin. Klienti mají možnost za podpory pracovníka uvařit hlavní jídlo, rovněž mají možnost odebírat obědy od externích firem, a to formou dovážky, nebo si na oběd zajdou - restaurace, školní jídelní apod.

Praní osobního prádla klienta probíhá v jeho bytě. V koupelně každého bytu jsou umístěny pračky a klient bude se svým prádlem manipulovat za individuální podpory pracovníka.