Whistleblowing

Příspěvková organizace Domov u studánky, jako povinný subjekt, přijímá a vyřizuje oznámení dle Zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také jako ZOCH), a to výlučně prostřednictvím organizací zajišťovaného Vnitřního oznamovacího systému a za stanovených podmínek.

Oznamovat lze:

Možné protiprávní jednání, které:

·         a) má znaky trestného činu,

·         b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí stanovenou v ZOCH

·         c) porušuje ZOCH

·         d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech, které jsou vyjmenované v ZOCH

Oznamovatelem může být:

Domov přijímá oznámení pouze od oznamovatele, který má nebo měl vztah k organizaci:

·         zaměstnanec či bývalý zaměstnanec Domova u studánky – HPP, DPČ, DPP

·         osoba, která vykonává nebo vykonávala v Domově u studánky odbornou praxe, stáži či dobrovolnickou činnost

Organizace vylučuje ostatní oznamovatele a oznámení v režimu ZOCH od nich nepřijímá.

Oznámení může směřovat pouze proti:

Domov přijímá pouze oznámení směřující proti dotčené osobě, která má nebo měla následující vztah k organizaci:

·         zaměstnanec – osoby v pracovně-právním vztahu (HPP, DPČ, DPP)

·         osoba vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž

·         osoba jmenovaná do funkce statutárního zástupce organizace

·         Domov u studánky jako právnická osoba

Oznámení přijímá a vyřizuje:

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze pověřená osoba, a to:

·         Lenka Šimková – pověřená osoba

·         Ing. Jana Boštíková – zastupuje pověřenou osobu

·         Kontakty:

o    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  - adresa určená výhradně k přijímání a vyřizování oznámení dle ZOCH.

Oznámení poslaná na jinou e-mailovou adresu Domova u studánky nebo předaná jiné než k tomu pověřené osobě nejsou považována za oznámení v režimu dle ZOCH.

Možnost podání oznámení:

Oznamovatel se musí identifikovat – anonymní podání organizace nepovažuje za oznámení v režimu dle ZOCH.

Oznámení musí být v českém jazyce, čitelné / dobře slyšitelné, srozumitelně formulované a určité.

Písemné podání musí být na předepsaném formuláři, digitální soubory musí být v předepsaném formátu (typ souborů) a do maximální povolené velikosti.

Formulář ke stažení - Oznámení o podezření z protiprávního jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů

Oznámení lze podat ústně nebo písemně, a to prostřednictvím:

·         1) e-mailu:

o    Prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. může být oznámení podáno písemně na vyplněném formuláři nebo ústně (zaslaná audio/video nahrávka v předepsaném formátu/typ souborů a do maximální velikosti – viz dále)

§  Oznámení zaslaná na jinou adresu nejsou považována za oznámení dle ZOCH.

o    V předmětu e-mailu je nutno uvéstNeotvírat - Whistleblowing"

o    Přiložte:

§  vyplněný formulář oznámení nebo nahrávku

§  vzestupně číslované a názvem označené přílohy v předepsaném digitálním formátu a maximální celkové velikosti

·         2) osobního setkání:

o    Při osobním setkání může být oznámení podáno písemně v digitální formě (vyplněný formulář) nebo ústně (s odsouhlasenou nahrávkou nebo zápisem).

o    Setkání je nutné s pověřenou osobou sjednat – e-mailem, telefonicky, osobně. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis nebo se souhlasem oznamovatele pořízena nahrávka.

o    Adresa: Domov u studánky, Anenská Studánka 41, 563 01 Lanškroun

§  slouží výhradně k realizaci osobního setkání;

§  organizace nepřijímá na adresu zaslaná oznámení

o    Telefon: 465 507 767

§  slouží výhradně ke sjednání osobního setkání

§  organizace nepřijímá telefonem podávaná oznámení

Doporučení oznamovateli:

§  na začátku audio/video nahrávky uveďte upozornění, že se jedná o Whistleblowing, na konci nahrávky uveďte souhlas s obsahem. 

Elektronické formáty a velikost souborů:

Organizace z technických důvodů může přijímat pouze následující digitální dokumentaci:

·         Typy souborů:

o    pdf se strojově čitelným textem, doc, docx, txt,

o    xls, xlxs

o    ppt, pptx

o    jpg, png, gif,

o    mp3, mp4, m4a, aac, mpg, wav, mov, wmv,

·         Maximální velikost souborů:

o    zasílaných e-mailem je celkem max. 20 MB

o    předávaných osobně je max. 30 MB

 

Ochrana oznamovatele podle ZOCH se vztahuje pouze na akt podání oznámení v určitých zákonem stanovených případech. Fyzická osoba se dopustí přestupku se finančním postihem ve výši dle ZOCH tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Oznamovatel může být za podání nepravdivého oznámení rovněž odpovědný podle jiných právních předpisů.

Oznamovatel tím není zproštěn své právní odpovědnosti vyplývající z jeho činnosti během pracovně-právního či jiného vztahu, z porušení závazných dokumentů Domova (např. směrnice, řády) a platné legislativy (např. trestního řádu, zákona o odpovědnosti za přestupky apod.) apod., pokud ZOCH nestanoví jinak.

 

Oznamovatel se v případě potřeby může obrátit i na jiné subjekty, které přijímají oznámení – např. Krajský úřad Pardubického kraje (nadřízený orgán organizace), na Ministerstvo spravedlnosti apod.

Při vyřizování oznámení se organizace řídí zákonnými lhůtami.