Postup pro zájemce o pobytové sociální služby

krok za krokem

1. krok

  • Zájemce o sociální službu Domova u studánky žádá prostřednictvím vyplnění žádosti. Domov u studánky nabízí 3 typy sociálních služeb: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení a Odlehčovací služby.
  • Formulář žádosti o poskytnutí pobytové sociální služby Domova u studánky je k dispozici na webových stránkách nebo přímo u sociálních pracovnic Domova. Součástí žádosti je vyjádře lékaře, které vyplní ošetřující lékař.
  • Vyplněná žádost musí být zájemcem podepsána. V případě, že je zájemce omezen ve svéprávnosti nebo schopen samostatně jednat s poskytovatelem sociální služby, podepíše za něho žádost soudem ustanovený opatrovník, podpůrce, případně zastupující člen domácnosti.
  • S vyplněním a podáním žádosti Vám v případě potřeby rády pomohou sociální pracovnice Domova u studánky. (viz Kontakt)

2. krok

Zájemce odešle vyplněnou a podepsanou žádost spolu s vyjádřením lékaře k cílové skupině na adresu:

Domov u studánky
Anenská Studánka 41
563 01 Lanškroun

3. krok

Po obdržení zaslané žádosti se sociální pracovnice se zájemcem zkontaktují a domluví si spolu setkání, na kterém bude zájemce podrobně seznámen s nabídkou sociální služby Domova u studánky. První setkání může probíhat v domácím prostředí zájemce nebo v Domově.

V rámci sociálního šetření se sociální pracovnice budou pečlivě zajímat o nepříznivou sociální situaci zájemce, bude je zajímat, proč chce využívat služby Domova u studánky, v jakých oblastech a v jakém rozsahu potřebuje podporu a pomoc, jaké má zájemce požadavky, očekávání a osobní cíle.

4. krok

 Jednání se zájemcem o službu není jednorázovou záležitostí, naopak setkání probíhá vícekrát. Tím lze dosáhnout toho, že zájemce bude dostatečně informován a bude schopen uváženého rozhodnutí, zda nabízenou službu chce využít. Je vhodné, aby alespoň jedno jednání probíhalo v Domově u studánky. Zájemce má možnost prohlédnout si zařízení a tím získat ucelený obraz o nabízené sociální službě.

5. krok

 Na základě zjištěných informací sociální pracovnice společně s vedením Domova u studánky vyhodnotí, zda zájemce spadá/nespadá do cílové skupiny Domova u studánky a má volnou kapacitu pro to, aby mu služby mohly být poskytnuty .

O této skutečnosti bude žadatel informován dopisem na adresu, kterou uvedl v žádosti.

6. krok 

 V případě odmítnutí žádosti o přijetí do pobytové sociální služby Domova u studánky sociální pracovnice zasílá originál zaslané žádosti zpět zájemci.

7. krok 

V případě přijetí je se žadatelem sepsána Smlouva o poskytování sociální služby. Termín přijetí je stanoven vzájemnou dohodou mezi klientem a Domovem u studánky.

Základní informace o přijetí a pobytu
  • Osobní doklady si klient může dát do úschovny k pracovnicím v přímé péči. Za osobní doklady, které si klient ponechá u sebe, Domov u studánky neručí.
  • Nového klienta přijímá sociální pracovnice a vedoucí úseku, na kterém bude klient ubytován.
  • Klient je ubytován ve volném pokoji. Pokud v průběhu poskytování služby klient zjistí, že mu bydlení nevyhovuje, má možnost požádat vedoucí úseku nebo sociální pracovnice o přemístění. V případě, že to provozní podmínky Domova u studánky umožní, bude jeho žádosti vyhověno.


8. krok 

Služby Domova u studánky jsou s každým klientem individuální plánovány a jsou mu poskytování jenom v takových oblastech a rozsahu, ve kterých pomoc skutečně potřebuje. V praxi to znamená, že každý z našich klientů má naplánován jiný rozsah služeb a služby nejsou poskytovány plošné všem klientům stejně. V rámci kvality námi poskytovaných služeb a souvisejících zákonných požadavků má každý klient individuální plán zaměřený na řešení jeho nepříznivé situace a tento plán je s klientem (v opodstatněných případech i za účasti jeho zákonného zástupce) průběžně přehodnocován. Součinnost klienta při individuálních naplánování a přehodnocování služby je podmínkou pro její poskytnutí. Jedním z charakteristických znaků kvalitní služby je i možnost úpravy poskytovaných služeb (míry podpory) v případě, že se situace klienta zlepší nebo naopak zhorší. Individuální práci s klientem na řešení jeho problému má ze strany zařízení tzv. klíčový pracovník, který je přidělen každému klientovi.