Projekt ASTRA jako pokračování transformace Domova u studánky

ASTRA  CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007290

Projekt je financován z OPZ a ESF.

Domov u studánky od září 2018 vstoupil do projektu ASTRA, prostřednictvím kterého chce podpořit své vize a plány související s transformací pobytových sociálních služeb.

Více informací získáte kliknutím na titulek

 Chceme začlenit uživatele do běžného života v komunitě, umožnit jim žít v domácnosti, kde se budou zapojovat do běžných činností každodenního života. Prostřednictvím kvalitních, dostupných a provázaných sociálních služeb umožnit lidem se zdravotním postižením žít způsobem života, který si sami zvolí a stát se součástí místních komunit v prostředí měst nebo vesnic na území Lanškrounska, Moravskotřebovska a Českotřebovska. Služby budou poskytovány týmem kvalifikovaných pracovníků, v přiměřené míře, na základě individuálního přístupu a specifických potřeb klientů. Nedílnou součástí poskytování služeb bude spolupráce a komunikace s rodinami a blízkými osobami klientů, včetně budování dobrých vztahů s veřejností.

Název projektu ASTRA
Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007290
Příjemce dotace Domov u studánky
Doba realizace 1. 9. 2018 - 30. 11. 2021
Plánovaná částka 3. 519. 130,00,- Kč
Prioritní osa OPZ 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Výzva OPZ č. 66 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci
Financování Financována z OPZ a ESF

Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit přípravu realizace transformačního plánu a podpořit transformační proces zařízení - koordinace a podpora procesů přechodové fáze transformace zařízení.

 • podpora přípravy a realizace plynulého přechodu klientů do služeb komunitního typu
 • zvládnout přípravu na přechod na úrovni jak zaměstnanců, klientů tak i metodicky
 • maximálně snížit riziko nepřijetí klientů do komunity, informování veřejnosti a třetích zainteresovaných stran
 • podpořit zvýšení odborných znalostí a kompetencí pracovníků

Dílčími cíli jsou cíle vzájemně provázaných klíčových aktivit, které kladou důraz a pokrývají vybrané oblasti/potřeby realizace transformačního plánu.

Cílová skupina projektu

 • poskytovatel sociálních služeb - Domov u studánky
 • sociální pracovníci (dle zákona č. 108/2006 Sb.)
 • pracovníci v sociálních službách (dle zákona č. 108/2006 Sb.)

Klíčové aktivity

KA 1 - Proces transformace a jeho strategická podpora

KA 2 - Dokumentace k transformaci

KA 3 - Příprava přechodů klientů

KA 4 - Vzdělání

Hlavní výstupy

 • dotazník "Znaky a vodítka procesu deinstitucionalizace" (výsledný stav) - produkt, odkaz na dotazník: Znaky a vodítka deinstitucionalizace 
 • evaluační zpráva k transformaci
 • plán komunikační strategie
 • revidované/aktualizované/zpracované dokumenty (dle potřeb - např.: transformační plán, metodiky a další dokumenty související s transformací)
 • analýza potřeb klientů
 • individuální plány klientů
 • program/Harmonogram Skupin

Očekávané změny a přínosy

 • proces transformace a přechod uživatelů nebude nahodilý, bude probíhat koordinovaně a na základě skutečných potřeb a naplánovaných kroků
 • pracovníci si budou vědět rady, jak postupovat při realizaci transformace, vč. přechodu uživatelů do nových služeb a informování veřejnosti a snižování předsudků; a budou k tomu mít odpovídající podklady a dokumentaci (metodiky, pracovní postupy, plány)
 • snížení rizika odmítaných stanovisek veřejnosti ke klientům a lepšímu přijmutí klientů do komunity; větší informovanost o procesu transformace
 • prostřednictvím připravených pracovníků dostanou uživatelé cílenou a efektivní podporu nezbytnou pro jejich sociální začlenění
 • pracovníci/organizace dostanou důležitou zpětnou vazbu k procesu transformace (evaluace)
 • informování veřejnosti a zainteresovaných stran, snížení rizika nepřijetí uživatelů do komunity
 • pracovníkům se zvýší jejich znalosti a kompetence.