Průběh transformace v Domově u studánky

Domov u studánky se při poskytování sociálních služeb vždy zaměřuje na potřeby klientů a na jejich schopnosti.

 Klientům, kteří do sociální služby přišli v dřívějších letech, tedy před účinností zákona o sociálních službách, a pro které služby nebylo z jakýchkoliv důvodů vhodná, se organizace snažila zprostředkovat jiný způsob řešení jejich nepříznivé sociální situace. Jednalo se o případy, kdy klienti sami avizovali potřebu změny, jiné sociální služby, nebo potřebu změny vyhodnotil multidisciplinární tým pracovníků.

V této oblasti má Domov u studánky mnoho pozitivních výsledků. Z dřívější doby například klientka, která bylo v sociálních službách od roku 1975, tedy od svých 20 let, odešla v roce 2006 z DOZP a v současné době je vdaná a má svou domácnost. Přechod byl pozvolný, klientka si našla partnera, se kterým se začala pravidelně stýkat, následně k němu jezdila na víkendy a za jeho podpory získala jistotu k samostatnému životu. Jednalo se však o klientku, která i v rámci DOZP byla minimálně závislá na podpoře pracovníků.

V roce 2008 jsme v Domově u studánky otevřeli tzv. Přípravku na chráněné bydlení. Přípravka byla umístěna co nejdále od centra areálu a byla určena pro max. 6 klientů. Podmínky a způsob práce s klienty, jsme se snažili co nejvíce připodobnit podmínkám v chráněném bydlení. Klienti docházeli na nákup, ve všední dny vařili obědy, prali, starali se o svůj pokoj i prostory Přípravky, učili se hospodařit s financemi atp.

V roce 2009 odešly dvě klientky do jiného zařízení sociálních služeb, a to z důvodu blízkosti bydliště rodiny.

V roce 2010 paní ředitelka navázala intenzivní spolupráci s paní ředitelkou Domova na rozcestí Svitavy. Předmětem spolupráce bylo nabídnout našim klientům možnost přechodu do služby chráněné bydlení, které Domov na rozcestí začal provozovat v pronajatých bytech ve Svitavách. Na uvolněná místa v Domově u studánky byli přijati klienti z Domova na rozcestí s vyšším stupněm závislosti na poskytované péči, kterou by nebylo možné v rámci chráněného bydlení zajistit. Z Domova u studánky v letech 2010 - 2012 přešlo do chráněného bydlení ve Svitavách celkem 11 klientů, kteří nejprve prošli Přípravkou. Přechodu rovněž předcházela intenzivní a individuální práce s opatrovníky, kteří měli ze změny obavy. S odstupem času hodnotíme přechod velmi pozitivně. Klienti nějakou dobu dojížděli do Domova u studánky na návštěvu, měli jsme tedy možnost vidět, jak změnu zvládají, také jsme s nimi na toto téma hovořili a získali jsme pouze kladné ohlasy.

Další odchody klientů byly například do Chráněného bydlení v Hradci Králové, nebo do Domova s pečovatelskou službou. V roce 2013 odešla klientka do Domova na zámku v Bystrém, důvodem bylo, že v této službě je umístěný i její bratr. V roce 2015 odešla klientka do Domova pod Kuňkou Ráby, důvodem opět bylo, být blízko rodině, která žije v Pardubicích.

V září roku 2013 se náš zřizovatel Pardubický kraj rozhodl realizovat projekt: Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji reg.č. CZ. 1.04/3.1.03/87.00026. V rámci uvedeného projektu, do kterého byl zapojen i Domov u studánky a který trval do konce srpna roku 2015, vznikl Transformační plán. Rada Pardubického kraje Transformační plán na období 2016 - 2018 schválila.

Ještě před ukončením projektu se nám podařilo získat do pronájmu dva byty v České Třebové a od 1. 6. 2015 v nich zřídit sociální službu DOZP s kapacitou 7 klientů.

Od 1. 1. 2016 došlo ke změně a služba DOZP byla nahrazena službou chráněné bydlení s vyšší mírou podpory. Od dubna roku 2016 jsme míru podpory snížili na 12 hodin denně. Koncem roku 2016 se nám podařilo v Lanškrouně získat do pronájmu byt pro dva klienty a tím navýšit kapacitu chráněného bydlení na 9 míst.

Od 1. 1. 2017 si Domov u studánky zaregistroval služby odlehčovací služby. V současné době je kapacita dvě míst a s ohledem na potřebnost služby se bude kapacita postupně zvyšovat.

Od 1. 1. 2018 Domov u studánky provozuje ambulantní službu Sociálně terapeutické dílny. Služby je poskytována v pronajatých prostorách v České Třebové s okamžitou kapacitou 10 míst. Z části službu využívají klienti chráněného bydlení, část kapacity je určena a nabízena lidem z cílové skupiny, kteří žijí v České Třebové a přilehlém okolí.

Jako příklad intenzivní spolupráce s opatrovníky a dalšími institucemi při řešení nepříznivé sociální situace klientů bychom chtěli uvést příběh pana JP.

JP - ročník 1988

Pan  JP přišel do Domova u studánky na konci roku 2014. Sociální šetření proběhlo v PL Havlíčkův Brod, kam se pan JP dostal z předchozí sociální služby - chráněné bydlení. Pracovníci chráněného bydlení sdělovali, že pan JP službu vůbec nezvládá, nemůže být v noci sám a potřebuje daleko větší podporu, než mu mohou nabídnout. Po přijetí pana JP se ukázalo, že je velice samostatný a má více schopností, než bylo ze strany chráněného bydlení referováno. Pan JP po krátké době přešel v rámci Domova u studánky na Přípravku na chráněné bydlení. Brzy se orientoval v okolí a sám dojížděl do České Třebové za rodinou (blízkost rodiny bylo rovněž jedním z důvodů přijetí pana JP do Domova u studánky), ale i do okolních měst za přáteli. V roce 2015 byla navázána spolupráce se společností Rytmus Východní Čechy o.p.s. Pan JP začal docházet do práce, nicméně první zaměstnání nebylo úspěšné pro neochotu pana JP respektovat pravidla zaměstnavatele. Dlouhodobější zaměstnání se podařilo získat v Lanškrouně - pekařství Sázava. V roce 2015 a 2016 probíhala intenzivní spolupráce se společností Rytmus Východní Čechy ohledně přípravy pana JP na podporované bydlení. Jednou z překážek bylo jednání (spíše však nejednání) opatrovníka, kterým byla starostka obce, ve které se nachází chráněné bydlení, kde pan JP neuspěl. Koncem roku 2015 se podařilo změnit opatrovníka - v současné době je to obec Anenská Studánky (paní Motlová) a následná jednání probíhala plynuleji. S velkým úsilím se v červnu roku 2016 podařilo najít pana JP vhodný podnájem v Lanškrouně (majitel ve svém rodinném domě pronajímá 4 lůžka pro pracující v Lanškrouně), kam se pan JP 15. 6. 2016 přestěhoval. Společnost Rytmus Východní Čechy o. p. s. nějaký čas poskytovala potřebou podporu a asistenci, v současné době již spolupráci ukončila. Pan JP je téměř ve všech oblastem samostatný, v rámci možností vypomáhá majiteli objektu ve kterém bydlí, je v pravidelném kontaktu se svým opatrovníkem, který mu napomáhá v hospodaření s financemi a s vedením domácnosti.