Projekt Chytré služby


 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EFS prostřednictví operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Projekt: CHYTRÉ SLUŽBY č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000866 

 

Systém "IMOSH Chytré služby", je koncipován jako efektivní nástroj pro organizace poskytující sociální služby a jejich zřizovatele. Řešení pomáhá organizacím zefektivnit poskytování služeb, řešit každodenní praxi i záležitosti jejich budoucího rozvoje. Systém je určen pro organizace, týmy a jejich zřizovatele, kteří se zaměřují primárně na dosahování dobrých výsledků a tvorbu přidané hodnoty pro klienty těchto služeb, organizaci samotnou, lidi v ní pracující, zadavatele a "superzadavatele", kterými jsou všichni občané České republiky. Přínosy systému ocení i organizace mající zájem na zavedení inovativních přístupů do řízení a vedení sociálních služeb s cílem zajistit jejich efektivní chod v provázanosti na sítě sociálních služeb, v kterých své služby realizují.

Systém IMOSH Chytré služby obsahuje 9 navzájem se doplňujících modulů systémových znalostí. Každý z těchto modulů pomáhá organizaci řešit problematiku dané oblasti způsobem vedoucím k budování příslušné části systémové infrastruktury. Každá oblast obsahuje milníky efektivní praxe a související výstupy a výsledky. Při práci s každým modulem jsou nejdříve v organizaci identifikovány postupy efektivní praxe, které již v organizaci existují a následně, na základě jejich srovnání s objektivizovanými postupy efektivní praxe proběhne jejich zlepšení a zavedení do praxe dané organizace.

IMOSH Chytré služby
Základní charakteristikou systému je podpora učení se organizace, týmová spolupráce, práce se změnou a zvyšování znalostí a dovedností týmů organizací za účelem přidávání hodnoty organizace spojené se zvyšováním její konkurenční výhody v síti sociálních služeb.

Velký důraz klade systém také na spolupráci organizací ve znalostních sítích a práce s kontextem organizace a budování vztahů se všemi zainteresovanými stranami. V neposlední řadě je hlavním rysem systému přípravy organizací na zapojení se do sítí služeb a řízení parametrů efektivity za účelem garance služeb v rámci spolupráce se zadavateli, klienty a dalšími zainteresovanými stranami.

Tento inovativní přístup k budování a řízení sítí sociálních služeb umožňuje poskytovatelům a jejich zřizovatelům
Získání stabilnější a významné pozice v síti sociálních služeb, která zajistí organizaci zdroje na další existenci a vývoj. Eliminaci "plýtvání" sociálními službami, čímž se rozumí poskytování sociálních služeb lidem, kteří je prokazatelně nepotřebují, a které může být klasifikováno jako zneužívání veřejné podpory.
Zvýšení znalostí, dovedností a motivace lidí a týmů v organizaci ke zlepšování a učení. Přesměrování výkonu našich sociálních služeb k těm nejpotřebnějším lidem, kteří v současné době nemají dostupné kvalitní sociální služby v takovém rozsahu, který by potřebovali, aby se dala smysluplně realizovat podpora k začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.
Bezpečné doložení správního, transparentního a zdůvodnitelného vynaložení veřejných prostředků na poskytované sociální služby (prokázání výstupů a výsledků, garance nabídky a poskytování služeb, validní vykazování, bezpečnější plnění důležitých požadavků zainteresovaných stran). Aktivaci přirozených zdrojů a zvýšení zapojení tohoto potenciálu do multidisciplinárního řešení problematiky nepříznivých sociálních situací klientů.
Zefektivnění řízení a vedení. Efektivnější ovlivňování kultury organizace.
Snížení míry neefektivní operativy a využití výhod systémového přístupu. Výrazné zlepšení fungování hlavního procesu poskytování sociální služby do té míry, že služby budou poskytovány opravdu individuálně, budou řešit jednotlivé nepříznivé sociální situace a povedou k sociálnímu začleňování klientů.
Efektivnější práci s příležitostmi, riziky, změnami (vizemi a strategií organizace). Zavedení systému stabilizujícího organizaci do té míry, že se minimalizuje její závislosti na tom, kolik bude v budoucnu standardů kvality sociálních služeb nebo druhů služeb.
Zajištění pozitivního dopadu na klienty s přidanou hodnotou srozumitelnosti. Přirozené, efektivní a smysluplné kontinuální zjišťování a interpretaci potřeb klientů.
Zlepšení informování všech stran.  
Cíle projektu
Podpořit zvýšení efektivity a míry systémové přístupu k poskytování sociálních služeb.
Přispět k budoucímu posílení jejich pozice v sociální síti.
Zvýšit jejich připravenost na efektivní plnění požadavků klientů, zadavatelů a dalších důležitých zainteresovaných stran,vytvořit prostor pro spolupráci, sdílení dobré praxe, vzájemnou podporu, motivaci a učení se.
Podpořit u nich zvýšení znalostí a dovednostní kondice pro budoucí potenciální zapojení se do národních a EU programů na zvyšování kvality a efektivity sociálních služeb.
Pomocí evaluace ověřit míru dosažení výstupů a výsledků zlepšení v řešených tématech.
Získat další podněty, poznatky a zpětné vazby ve vybraných tématech a tyto shrnout do elektronického Sborníku.
 Samotný systém je možné zavádět dvěma způsoby:

1) První možností je cílené zavedení celého systém v režimu interního rozvojového projektu nebo v rámci jiných inovativních projektů.

2) Druhý způsob umožňuje zavedení systému po jednotlivých modulech systémových znalostí, kdy jsou primárně řešena pro organizaci potřebná témata.

Oba způsoby jsou vždy s vedením organizace individuálně zvažovány a je zvolen ten model, který organizaci nejvíce vyhovuje. Zahájení zavedení systému IMOSH Chytré služby je evidována certifikátorem a opravňuje organizaci ke vstupu do Znalostní sítě IMOSH.

Koncept systému IMOSTH Chytré služby


 

Systém je postaven na dlouholetých zkušenostech autorů s vývojem a praktickou realizací specifického přístupu k řízení a vedení organizací a organizovaných celků (sítí služeb) v České republice. Autoři IMOSH jsou zároveň spoluautory systému pro řízení sociálních služeb QMSS, který je již několik let aplikován ve více jak desítce organizací poskytujících sociální služby.

 

Výsledkem zavedení a propojení všech 9 modulů systémových znalostí (dosažení všech milníků dobré praxe) je vybudování základní infrastruktury pro další učení se organizace. Vedle zefektivnění chodu organizace přináší zavedení systému také bezpečnější existenci organizace, vyšší konkurenceschopnost a transparentnost včetně zvýšení vykazování poskytnutých služeb.